polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
DOCXKonsytutucja Biznesu.docx (12,03KB) DOCXCo powinieneś wiedzieć.docx (14,95KB)
DOCXCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.docx (14,79KB) PDFwniosek CEIDG.pdf (336,83KB)
DOCXDziałalność nierejestrowa.docx (14,14KB) DOCXPodatki i księgowość.docx (14,89KB)
DOCXZUS po rejestracji firmy.docx (14,04KB) DOCXPrzydatne linki.docx (14,01KB)

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 

Uchwała Nr XLIV/439/14  Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis

Treść uchwały: Uchwała Nr XLIV-439-14w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf

 

 

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Opolskiego. Oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 2 maja 2007 roku.

Celem powstania nowej jednostki było połączenie w jednym ośrodku wszystkich dotychczasowych rozproszonych działań w regionie, inspirujących i wspierających zmiany strukturalne w dziedzinie gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych.

W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), mające bogatą bazę danych o ofertach inwestycyjnych w regionie, pomagające wszystkim firmom i osobom, które chciałyby w województwie opolskim zainwestować. COIE było i jest od samego początku powstania OCRG głównym partnerem w rozmowach z większością inwestorów, którzy już ulokowali swe inwestycje na terenie województwa opolskiego lub zamierzają to uczynić. Od lipca 2010 r. ofertę COIE poszerzono o usługi na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem swojej działalności za granicą, promując ideę rozwoju eksportu.

OCRG jest również Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) dla województwa opolskiego, co również jest zadaniem samorządu województwa. Realizując zadania samorządu województwa przypisane ustawą, Centrum aktywnie włącza się do promocji i działań aktywizujących innowacyjne metody wspierania przedsiębiorczości, a w szczególności pobudzające powstanie parków naukowych, technologicznych, przemysłowych, inkubatorów, klastrów, lokalnych biur rozwoju gospodarczego, centrów przedsiębiorczości i innowacyjności.

Szczególnie ważne dla kierownictwa OCRG są inicjatywy Działu Przedsiębiorczości oraz Działu Innowacji w zakresie budowania regionalnej sieci informacji gospodarczej dla biznesu oraz propagowanie idei klastrowej. OCRG prowadzi również ciągłe i intensywne szkolenia specjalistyczne wszystkich swoich pracowników, co ma na celu nie tylko podnoszenie  poziom fachowości, ale także doprowadzenie do pełnej profesjonalizacji działalności firmy.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

źródło: http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/o-nas.html

 

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY


Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Nabory w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłaszane są za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.  Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kryteriami określonymi przez starostę. Środki krajowego funduszu szkoleniowego można przeznaczyć m.in. na : kursy i studia podyplomowe, egzaminy kwalifikacyjne zawodowe, wszelkiego rodzaju badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Pracodawca (przedsiębiorca) ubiegający się o dofinansowanie może otrzymać środki z KFS:  w wysokości 80 % kosztów kształcenia ustawicznego ( nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na danego uczestnika), 100 % kosztów kształcenia ustawicznego jeśli jest mikro przedsiębiorca ( nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku). O dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
 ul.  Gogolińska 2A, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 462 18 00
www.pup-strzelce.pl

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Centralny organ administracji podległy Ministrowi Rozwoju- instytucja zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP.
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
„PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl

×

Wyszukaj w serwisie