polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-05-16

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do sporządzenia

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska, który jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program ochrony środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania ujęte w Programie mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w gminie, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę walorów środowiska, a także rozwój i racjonalne gospodarowanie jego zasobami ze względu na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

Zakres niniejszego opracowania określony jest wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Istotnym dokumentem, który ma wpływ na zakres programu są "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Program będzie obejmował następujące obszary interwencji:

 1. jakość powietrza i ochrona klimatu,
 2. zagrożenie hałasem,
 3. pola elektromagnetyczne,
 4. gospodarowanie wodami,
 5. gospodarka wodno-ściekowa,
 6. zasoby geologiczne,
 7. gleby,
 8. gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 9. zasoby przyrodnicze,
 10. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.

PDFObwieszczenie.pdf (405,36KB)

Zarządzenie Nr 874-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027- 2030”

PDFZarządzenie Nr 874-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsulta.pdf (726,57KB)

Formularz konsultacyjny

PDFFormularz konsultacyjny.pdf (92,05KB)
 


 

×

Wyszukaj w serwisie