Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność proekologiczna - ekowsparcie

Informacja dla osób wykorzystujących wyroby zawierające azbest.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2018 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 100% kosztów poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu nie podlegają inne wydatki, np. koszty poniesione w związku z wykonaniem nowego pokrycia dachu. Dofinansowanie powyższe realizowane będzie przez gminę Zawadzkie w oparciu o środki własne (ok. 15%) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 85%). 

Zgodnie z zapisami regulaminu Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w roku 2018, gmina Zawadzkie dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych (osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy), jak również przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, wszyscy posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest, zainteresowani uzyskaniem pomocy finansowej na usunięcie, transport i utylizację tych wyrobów w roku 2018, proszeni są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, pok. 303, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. 

Posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest zobowiązani są ponadto do przekazywania Burmistrzowi Zawadzkiego, w terminie do 31 stycznia każdego roku, Informacji o wyrobach zawierających azbest. Złożenie Informacji jest jednym z warunków udzielenia ww. dotacji. 

Informację, po uprzednim sporządzeniu spisu z natury wyrobów zawierających azbest, należy przekazywać na wzorze określonym w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Wyniki dokonanego spisu z natury nanosi się na formularz pn.: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

Druki do pobrania: 

PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2018.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2018.pdf
PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 2018.pdf

Formularze dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, pok. 303.

Metryczka
 • opublikowano:
  06-12-2016 11:02
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  19-11-2018 11:59
  przez: Grzegorz Wieszołek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 2782
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×