polecamy
Pytania do
Burmistrza

Informacja dla osób wykorzystujących wyroby zawierające azbest.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2015 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 100% kosztów poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu nie podlegają inne wydatki, np. koszty poniesione w związku z wykonaniem nowego pokrycia dachu. Dofinansowanie powyższe realizowane będzie przez Gminę Zawadzkie w oparciu o środki własne (ok. 15%) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 85%). 

Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Zawadzkie dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych (osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy), jak również przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, wszyscy posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest, zainteresowani uzyskaniem pomocy finansowej na usunięcie, transport i utylizację tych wyrobów w roku 2015, proszeni są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, pok. 303, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2015 r. 

Posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest zobowiązani są ponadto do przekazywania Burmistrzowi Zawadzkiego, w terminie do 31 stycznia każdego roku, Informacji o wyrobach zawierających azbest. Złożenie Informacji jest jednym z warunków udzielenia w/w dotacji. 

Informację, po uprzednim sporządzeniu spisu z natury wyrobów zawierających azbest, należy przekazywać na wzorze określonym w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Wyniki dokonanego spisu z natury nanosi się na formularz pn.: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

Druki do pobrania: 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest (druk), 

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk),

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2015 (druk).

Formularze dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, pok. 303.

PDFRegulamin udzielania dotacji celowej azbest.pdf

 

W Uchwale Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. określone zostały zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na inwestycje służące ochronie powietrza określał "Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie”, stanowiący załącznik Nr 1 do w/w uchwały (zmieniony Uchwałą Nr XXX/335/2013 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XL/410/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r.).

 

W roku 2015 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dofinansowania zakupu i montażu instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie województwa opolskiego. Wsparciem finansowym w formie dotacji, objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej, takich jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe. W celu udzielania dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, dla większej liczby mieszkańców naszej gminy, Rada Miejska w Zawadzkiem zmieniła Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały V/31/15 z dnia 23 lutego 2015 r. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 26 lutego 2015 r. pod poz. 441 i weszła w życie w dniu 12 marca 2015 r. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

 

Pliki do pobrania:

 

PDFUchwała Nr V 31 15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XIII 98 11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf

DOCXWZÓR WNIOSKU.docx

×

Wyszukaj w serwisie