polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych i seniorów


Rządowy, wojewódzki oraz gminny program wspierania rodzin ma na celu umacnianie rodziny, wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. Inicjatorom programu zależy na wzmocnieniu kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Zachęcamy Państwa do skorzystania z ulg oferowanych w ramach wprowadzonych poniższych programów.

 

 

Program „Duża Rodzina 4+”Kto może być uczestnikiem programu?
- rodzice (lub rodzic), inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu czwórkę lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje
- wspólnie zamieszkujący na terenie Gminy Zawadzkie.

Wymagane dokumenty: 
- w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna,
- w przypadku dzieci od 4 do 6 lat - akt urodzenia, 
- w przypadku studentów do 26 roku życia - legitymacja studencka.

Pliki do pobrania:

 

Regulamin

DOCXKatalog usług.docx (103,61KB)
DOCwniosek Duża Rodzina 4+.doc (57,00KB)

 

Program  „Rodzina 3+” 

Kto może być uczestnikiem programu?
- rodzice (lub rodzic), inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje
- wspólnie zamieszkujący na terenie Gminy Zawadzkie.

 

Wymagane dokumenty:
- w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna lub odpowiednie zaświadczenie;,
- w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia,
w przypadku studentów do 25 roku życia - legitymacja studencka lub odpowiednie zaświadczenie.

Pliki do pobrania:


DOCXKatalog usług.docx (103,61KB)
DOCwniosek Duża Rodzina 4+.doc (57,00KB)
Regulamin

 

 

Program „Senior 65+”


Program skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 65 rok życia
 i zameldowane są na terenie Gminy Zawadzkie.

Pliki do pobrania:

DOCXKatalog usług.docx (103,61KB)
DOCwniosek Senior 65+.doc (49,50KB)

Regulamin


 

 

Jak przystąpić do programu

 

 • Aby przystąpić do programów, trzeba wypełnić wniosek o wydanie karty „Duża Rodzina 4+”,  „Rodzina 3+”, „Senior 65+”.
 • Rodzic lub opiekun pobierają wniosek ze strony internetowej gminy lub w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 101, wypełniają go danymi wszystkich członków rodziny.
 • Wypełniony wniosek należy złożyć w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój 101. 
  Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów wykazanych powyżej do wglądu.
 • Karta przysługuje bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Kartę może odebrać pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku. Karta wydawana jest bezterminowo lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.
 • Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.
 •  Podmioty, które oferują ulgi i zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone naklejką informacyjną logo Programu.
 • O każdej zmianie sytuacji rodzinnej uczestnicy programu są zobowiązani powiadomić Urząd  Miejski w Zawadzkiem.
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia karty osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty.

 

 • W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie przedsiębiorców. Dodatkowe informacje są udzielane przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy tel. 774623113, e-mail:  gazeta@zawadzkie.pl

Pliki do pobrania:

DOCDeklaracja przystąpienia do programu.doc (128,00KB)
 

 

Wzory:

JPEGDuża rodzina 3+.jpeg (197,10KB)

JPEGSenior.jpeg (197,68KB)

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 

 
Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Uprawnieni do korzystania z karty to: rodziny wychowujące minimum dwójkę dzieci do 18 roku życia - małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia oraz osoby starsze po 60 roku życia.
Warunkiem otrzymania karty jest zamieszkiwanie na terenie woj. Opolskiego, a wnioski o wydanie karty można pobrać i złożyć :
1. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkie, Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, pokój 101. 
2. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, (parter-punkt obsługi klienta), 46-020 Opole.
Wniosek o wydanie karty jest dostępny również na stronie: www.zawadzkie.pl lub www.ssd.opolskie.pl. Wniosek można pobrać i wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Otrzymana karta umożliwiać będzie zniżki w instytucjach wojewódzkich i gminnych oraz ulgi oferowane przez firmy, które są partnerami projektu.
Regulamin, katalog ulg i zniżek dla mieszkańców regionu i konkretnej gminy można będzie na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej, posługując się numerem wydanej karty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl 

 

Pliki do pobrania:

DOCDeklaracja dla przedsiębiorców Opolska Karta Rodziny i Seniora.doc (85,00KB)
DOCRegulamin Opolska Karta Rodziny i Seniora.doc (128,00KB)
DOCwniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.doc (159,50KB)
DOCWzór karty Opolska Karta Rodziny i Seniora.doc (322,00KB)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiem o przystąpieniu do programu.pdf (748,75KB)

 

 

 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.  Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. 
Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża rodzina".
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Dębowa 11, pokój nr C. 9.

Wzór wniosku

×

Wyszukaj w serwisie