polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

           Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 w terminie do dnia 14 września 2023 roku.

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc udzielana jest:

1. uczniom, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczającym do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia;

2. uczniom, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.    

PDFZarządzenie Nr 925.XXXIII.2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.pdf (38,83KB)

×

Wyszukaj w serwisie