polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 25 września 2023 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad jest następujący:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. 
 1. Informacja Prezesa Zarządu SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. na temat przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na terenie gminy Zawadzkie. 
 2. Informacja Urzędu Statystycznego o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”;
 2. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł (1);
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł (2);
 5. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
 6. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”;
 7. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żędowicach na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla ratownictwa techniczno-drogowego;
 8. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030;
 9. o zmianie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 4. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i organizacyjne.
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9.  Zakończenie obrad Sesji.     
×

Wyszukaj w serwisie