polecamy
Pytania do
Burmistrza

Wyłożenie MPZP Zawadzkie

Projekt planu miejscowego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożone są do publicznego wglądu w okresie od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 21 maja 2019 r.

PDFmpzp zawadzkie tekst 17.04.2019 r..pdf

PDFmpzp zawadzkie uzasadnienie art.15 17.04.2019 r.pdf

mpzp-zawadzkie-rysunek.jpeg

mpzp-zawadzkie-rysunek-arkusz1.jpeg

mpzp-zawadzkie-rysunek-arkusz2.jpeg

mpzp-zawadzkie-rysunek-arkusz3.jpeg

mpzp-zawadzkie-rysunek-arkusz4.jpeg

PDFmpzp zawadzkie prognoza srodowisko tekst.pdf

mpzp-zawadzkie-prognoza.jpeg

mpzp-zawadzkie-prognoza-arkusz1.jpeg

mpzp-zawadzkie-prognoza-arkusz2.jpeg

mpzp-zawadzkie-prognoza-arkusz3.jpeg

mpzp-zawadzkie-prognoza-arkusz4.jpeg

 

Projekt planu w wersji papierowej jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie, pok. 303, w godzinach pracy urzędu.  
W dniu 8 maja 2019 r. o godz. 1600 w sali świetlicowej B3 w budynku Ośrodka Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dębowej 11 w Zawadzkiem odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Stosownie do art. 17 pkt 11 ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

 


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLIII/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 lipca 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.

PDFUchwalony MPZP dla wsi Żędowice.pdf

PDFlex-opols-2018-2013-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf

mpzp-zedowice.jpeg

 


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 1438 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 maja 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż pismem Nr IN.I.743.35.2018.AD z dnia 30 maja 2018 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

  1. § 2 pkt 11 - w zakresie słów (cyt.) „i inne obiekty”;
  2. § 7 pkt 1 lit. e;
  3. § 7 pkt 3 lit. e;
  4. § 7 pkt 4 lit. f;
  5. § 7 pkt 4 lit. e;
  6. § 8 ust. 4 pkt 2;
  7. § 8 ust. 4 pkt 4;
  8. § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - w zakresie symbolu RM;
  9. § 27 pkt 3 lit. g;
  10. § 28 pkt 3 lit. f.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

PDF1. Dz.U.2018.1438.pdf

PDF2. Treść plany dla Kielczy.pdf

JPEG3. rysynek mpzp dla wsi Kielcza.jpeg

PDF4.Pismo Wojewody Opolskiego.pdf

 


 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXIV/319/17 z dnia 25 września 2017 r. uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 października 2017 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 listopada 2017 r.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93111566-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');