polecamy
Pytania do
Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”.

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf


PDFZarządzenie 25_XXVI_2016 z dnia 23 lutego 2016 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Wsi Żędowice - wyłożenie do publicznego wglądu.

mpzp zedowice tekst wylozenie.pdf
mpzp zedowice uzasadnienie art15 wylozenie.pdf
mpzp zedowice rysunek wylozenie.jpeg
mpzp zedowice prognoza srodowisko tekst wylozenie.pdf
mpzp zedowice prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zawadzkie

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”,

PDFUchwała - studium 2014 r.pdf

PDFSUiKZP_Kierunki_TEKST_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uwarunkowania_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uzasadnienie.pdf

PDF1_uzytkowanie_uchwalenie.pdf
PDF2_ochrona_uchwalenie.pdf
PDF3_wlasnosc_uchwalenie.pdf
PDFZMIENIONY 4_KIERUNKI_uchwalenie-Model.pdf

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY ZAWADZKIE


Burmistrz Zawadzkiego informuje że uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Zawadzkie. 

Niniejszy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 8 lutego 2008 r. i wchodzi w życie po 30 dniach od publikacji tj. 10 marca 2008 r.
Szczegółowych informacji udziela Referat GRO - pok. 303, tel. (77) 4623 145

Temat: Pobierz:
Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie DOCuchwala_mpzp_zawadzkie.doc
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawadzkiem o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy Zawadzkie, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie oraz o zasadach ich finansowania DOCroz_o_zad_wlasnych_gminy_zal_4.doc
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawadzkiem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie DOCrozst_uwag_zal_5.doc
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 9 poz. 232 z dn. 8.02.2008 r. PDFdziennik9.pdf
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOCwniosek-wypis_wyrys.doc
Objaśnienia do wniosku DOCwniosek-wypis_wyrys(objasnienia).doc

 

System Informacji Przestrzennej - Portal E-Mapa >>

 

RYSUNKI PLANU


ZAWADZKIE

zawadzkie.jpeg   zawadzkie-legenda.jpeg

ŻĘDOWICE

zedowice.jpeg   zedowice-legenda.jpeg

KIELCZA

kielcza.jpeg   kielcza-legenda.jpeg

 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem.

Niniejszy MPZP został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87 , poz. 1703 w dniu 4 listopada 2003 r.
 

TREŚĆ PLANU

 

RYSUNKI PLANU

×

Wyszukaj w serwisie