polecamy
Pytania do
Burmistrza


Projekt miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie, pok. 303, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 1700 w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Strzeleckiej 35 w Żędowicach.

Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r.
 
 

 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXIV/319/17 z dnia 25 września 2017 r. uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 października 2017 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 listopada 2017 r.
nction(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93111566-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');