polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich

Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich działa od 2003 roku najpierw jako Koło Gospodyń Wiejskich
w latach 2003-2006, a potem w 2006r. zostało zarejestrowane SKŻ jako pełnoprawna organizacja pozarządowa, działająca na zasadzie obowiązującego statutu. SKŻ zrzesza obecnie 20 stałych członków. Działania Stowarzyszenia można zauważyć na różnych płaszczyznach
i w różnych środowiskach.

Prezes Stowarzyszenia – Edyta Koj

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” zostało zarejestrowane w styczniu 2020 roku. Celem działalności Stowarzyszenia jest promowanie Gminy Zawadzkie i osiągnięć mieszkańców, integracja społeczna, inicjowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej, wykorzystywanie potencjału rolnego i leśnego Gminy Zawadzkie, inicjowanie rozwijanie propagowanie i realizowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury sportu i turystyki, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji ludowych w tym pielęgnowanie gwary śląskiej. Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne m.in. na utworzenie otwartej strefy aktywności w Kielczy oraz Żędowicach, na poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Kielczy i Żędowicach, dofinansowanie remontu pomieszczeń w Wiejskim Centrum Kultury w Kielczy.

Prezes Stowarzyszenia – Jan Czanguleit

 

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Zawadzkiem

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Zawadzkiem (UTW) rozpoczęło swoją działalność
w styczniu 2011 roku.  Zrzesza ono emerytów, rencistów, osoby niepełnosprawne oraz seniorów z terenu gminy Zawadzkie. Stowarzyszenie zrzeszające seniorów pozwala na integrację i realizację wspólnych przedsięwzięć oraz zainteresowań. Stowarzyszenie organizuje  wyjazdy, w których wprowadzane są elementu poznania sztuki, poprzez zwiedzanie obiektów sakralnych, muzeów oraz teatrów.

Prezes Stowarzyszenia – Janina Kulińska

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” w Zawadzkiem

Stowarzyszenie „Klub Seniora” działa od 1990 roku. Organizuje roczne 3-4 wycieczki
turystyczno-  krajoznawcze  oraz wyjazdy na spektakle teatralne i muzyczne. Ponadto członkowie Stowarzyszenia spotykają się na cyklicznych imprezach integracyjnych- są to zawsze spotkania pełne ciepła oraz wzajemnej życzliwości.

Przewodnicząca Stowarzyszenia – Helena Krasucka

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Zawadzkiem

Stowarzyszenie, jest nie tylko miejscem do spędzania wolnego czasu i integracji, ale również oferuje wzajemną pomoc, dzielenie się doświadczeniami oraz wsparcie w trudnych sytuacjach. W ramach swojej działalności, Stowarzyszenie kładzie nacisk na aktywny wypoczynek, który jest kluczem do dobrego zdrowia.  Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja jego członków, pokazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, poznawanie ciekawych zabytków oraz poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.

Przewodnicząca Stowarzyszenia – Wiesława Dropała  

 

Stowarzyszenie Metanoya Zawadzkie

Stowarzyszenie „METANOYA” to grupa osób którym leży na sercu wszechstronne propagowanie szeroko pojętej kultury. Podstawowe cele Stowarzyszenia: upowszechnianie i rozwój kultury, propagowanie kultury i folkloru, działania na rzecz środowiska lokalnego, propagowanie szeroko pojętej kultury muzycznej, współpraca z instytucjami kultury oraz innymi organizacjami o podobnym profilu. Stowarzyszenie z sukcesem pozyskuje środki na realizację przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy Zawadzkie oraz prowadzi ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia nauki gry na instrumentach odbywają się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Uczniowie mogą uczyć się nauki gry na flecie prostym, flecie poprzecznym, fortepianie, gitarze klasycznej, trąbce, puzonie, klarnecie oraz saksofonie. 


Prezes Stowarzyszenia – Jakub Henel

 

Koła Terenowe DFK

Na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują 3 koła terenowe DFK.  Organizacja ta zajmuje się promowaniem niemieckiej kultury na terenach Śląska Opolskiego głównie poprzez edukację młodzieży oraz dzieci. Jest ono najważniejszym stowarzyszeniem mniejszości niemieckiej w Polsce.
Przewodniczący Koła DFK Kielcza – Paweł Pasieka

Przewodniczący Koła DFK Żędowice – Andrzej Kotylak

Przewodniczący Koła DFK Zawadzkie – Jan Stanek

 

Orkiestry Dęte

Na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują 3 parafialne orkiestry dęte: Parafialna Orkiestra Dęta
w Kielczy, Parafialna Orkiestra Dęta w Żędowicach oraz Parafialna Orkiestra Dęta w Zawadzkiem. Członkami orkiestr dętych są osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. Parafialne orkiestry dęte są ważnym ogniwem kulturalnym gminy Zawadzkie, dzięki któremu uroczystości kościelne oraz gminne stają się jeszcze bardziej wyjątkowe.

Kierownik Parafialnej Orkiestry Dętej w Kielczy – Stefan Felux,

Kierownik Parafialnej Orkiestry Dętej w Żędowicach – Rafał Wardenga,

Kierownik  Parafialnej Orkiestry Dętej w Zawadzkiem – Piotr Beier

×

Wyszukaj w serwisie