polecamy
Pytania do
Burmistrza
 • Urząd Stanu Cywilnego w dniu 19.10.2019 r. czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 15.00 w tym przerwa na ceremonie ślubną od godz. 13.00 do godz. 15.00

 • 14 Paź 2019
  BRN001BA9CB57C0_012244.jpeg
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” poszukuje kandydatów do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

  Poszukujemy pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym). Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, którą wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany od 2019 do końca 2020 roku.

 • Plakat gazyfikacja.jpeg
 • W dniu 7 października 2019 r. odbędą się posiedzenia oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych.

  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,2,3  godz. 15.30, Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, sala narad

  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4,5 godz. 17.00, Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, sala narad

  Link do składów komisji

 • Informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na następujące działania:

   

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie jest wymagany wkład własny, a wartość dofinansowania wynosi 100%.  Nabór planowany w miesiącu październiku br. Szczegóły:  https://granty.pl/26711/

   

  Z Fundacją PZU po lekcjach

  Organizatorem programu jest Fundacja PZU. Celem programu jest  wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

  Termin składania wniosków upływa w dniu  30.09.2019 r.  Szczegóły: https://granty.pl/1889/ .

   

  Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

  Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Dotacje są przyznawane na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
  Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

  Termin składania wniosków upływa w dniu  01.10.2019 r.  Szczegóły: https://granty.pl/25477/ .

   

  Granty Fundacji Lotto

  W ramach programu mogą być finansowane inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna.

  Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
  Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni. Szczegóły: https://granty.pl/6704/ .

 • W dniu 30 września 2019 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej
  w Zawadzkiem. Porządek obrad sesji jest następujący:

 • 20 września 2019 r. Komisarz Wyborczy w Opolu III postanowieniem Nr 538/2019 powołał obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

×

Wyszukaj w serwisie