polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
 • Mikołajkowe spotkanie.jpeg
 • Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
  Konsultacje trwają od 10 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
  Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)
  Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
  do 16 grudnia 2022 roku na:
  - adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
  - w formie elektronicznej, na adres .

 • ogolne-alert.png

  W m. Opole doszło do usiłowania oszustw tzw. metodą "na pracownika poczty"

 • DSC_0005.jpeg

  W dniu 5 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem nastąpiło przekazanie placu budowy w celu realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice”
  Wartość inwestycji: 35 532 904,61 PLN brutto 
  w tym: 
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 30 000 000,00 PLN        
  - środki własne Województwa: 5 532 904,61 PLN 
  Termin podpisania umowy: 21 listopada 2022 r.

 • Zaproszenie-szablon-Life 13-12-22.jpeg

  Spotkanie w dniu 13 grudnia 2022 r.  z Gminnym Koordynatorem ds. ochrony powietrza w Zawadzkiem

 • Zaproszenie-szablon-Life 12-12-22.jpeg

  Spotkanie w dniu 12 grudnia 2022 r. z Gminnym Koordynatorem ds. ochrony powietrza w Zawadzkiem  

 • 66b785de-tlo-dymy2-_1_ 1.jpeg
 • 02 Gru 2022

  Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o podaniu  do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza, do sporządzania którego przystąpiono uchwałą Nr XLVI/304/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2022 r. 

 • OIP.jpeg
×

Wyszukaj w serwisie