polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zapraszamy do składania wniosków w ramach projektu: „Moja przyszłość – moja firma”, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w partnerstwie z Euro Support W. Rurynkiewicz Sp. J. w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPOWO 2014-2020.

 

Celem projektu jest powstanie 46 nowych firm na terenie województwa opolskiego. Projekt adresowany jest do 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkujących woj. opolskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia; od dnia 30-tych urodzin, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo). 63 osoby z grupy docelowej stanowić będą osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. średnie), osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, migranci, imigranci powrotni, osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice (min. 35 osób z grupy docelowej). Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadały wpis do CEiDG, KRS lub prowadziły działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.dotacje.izbarzem.opole.pl

×

Wyszukaj w serwisie