polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ GMINY ZAWADZKIE

I. Postanowienia ogólne:
1.    Domena zawadzkie.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest  Gmina Zawadzkie, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, zwany dalej Urząd Miejski.
2.    Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3.    Urząd Miejski zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
4.    Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym ustępie ustawy.
5. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisu internetowego Urzędu Miejskiego

II. Odpowiedzialność właściciela:
1.    Urząd Miejski nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
2.    Urząd Miejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
3.    W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Urzędu Miejskiego, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Urząd Miejski podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4.    Urząd Miejski zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na oferty pracy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego.
5.    Serwis internetowy domeny zawadzkie.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
6.    Urząd Miejski nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego, lub innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu,korzystania z niego lub przeglądania stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.
7.    Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Urzędu Miejskiego.

III. Odpowiedzialność użytkownika:
1.    Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
2.    Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3.    Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4.    Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie Urzędu Miejskiego oraz podjęte na jego podstawie decyzje, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.
5.    Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Urzędowi Miejskiemu a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.

IV. Zawartość i nadzór
1.    Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne, obsługę graficzną i estetykę serwisów oraz za obsługę techniczną stron internetowych odpowiedzialne będą osoby wyznaczone przez Burmistrza Zawadzkiego.
2.    Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w szczególności działań Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.
3.    Na stronach internetowych zamieszczane są informacje, przekazywane oraz wprowadzane samodzielnie przez:
a)    komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,
b)    jednostki gminne,
c)    instytucje kulturalne i społeczne działające na terenie lub na rzecz  Gminy Zawadzkie,
d)    organizacje pozarządowe
4.    Obowiązek weryfikacji danych umieszczanych w serwisach spoczywa na jednostce/osobie przekazującej informacje do publikacji.
5.    Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego należy do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z osobą wyznaczoną przez Burmistrza Zawadzkiego.
6.    Urząd Miejski zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego a także prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw, aktów prawnych, ogłoszeń o przetargach i komunikatów).
7.    Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu.
a)    Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego  są zobowiązane do regularnej korekty informacji, a wszelkie zmiany powinny być przekazywane niezwłocznie.
8.    Informacje przeznaczone do publikacji należy przekazywać do wskazanej komórki organizacyjnej w formie elektronicznej - na nośniku danych lub emailem na wskazany adres.
9.    Pomiędzy czasem wpłynięcia  do Urzędu Miejskiego kompletnych danych do publikacji, a ich akceptacją i umieszczeniem w serwisie nie może upłynąć więcej niż 14 dni roboczych.

V. Partnerzy:
1.    Urząd Miejski może publikować nieodpłatnie bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź podmiotów współpracujących, którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Urzędu Miejskiego lub stylu, wspólnej marki. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
2.    Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych podmiotów współpracujących. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim należy odwiedzić stronę tego podmiotu oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
3.    Urząd Miejski nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach podmiotów  współpracujących.
4.    Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim.

VI. Zastrzeżenia techniczne:
1.    Ze względu na techniczne ograniczenia Urząd Miejski nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Urząd Miejski nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2.    Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Urząd Miejski nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3.    Urząd Miejski nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VII. Prawa autorskie:
1.    Zarówno układy treści zawarte w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
2.    Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności -komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia i autoryzacji ze strony Urzędu Miejskiego i na warunkach określonych przez Urząd Miejski. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem umig@zawadzkie.pl
3.    Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Urzędu Miejskiego w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

VIII. Postanowienia końcowe:
1.    Urząd Miejski zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
2.    Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 

Regulamin korzystania z aplikacji „Pytanie do Burmistrza”

  1. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z wcześniej udzielonym odpowiedziami na pytania, które zostały opublikowane na stronie www.zawadzkie.pl w zakładce „Zadaj Pytanie Burmistrzowi”.
  2. Korzystający z aplikacji zobowiązany jest do podania własnych danych osobowych – zwłaszcza poprawnego adresu email na który zostanie przekazana odpowiedź na zadane pytanie.
  3. Korzystając z aplikacji wyraża się zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu obsługi zapytania.
  4. Odpowiedź na zapytanie zostanie przekazana na adres e-mail podany w formularzu.
  5. Wybrane pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.zawadzkie.pl w zakładce „Zadaj Pytanie Burmistrzowi”
  6. Zabrania się przesyłania treści obraźliwych i niecenzuralnych.
  7. Na pytania odpowiada osobiście Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona. 
  8. Odpowiedzi na pytania udzielane są w dni robocze w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
  9. Czas odpowiedzi na pytania jest uzależniony od tematyki. W przypadku tematyki wymagającej konsultacji z organem zewnętrznym czas odpowiedzi może się wydłużyć.

 

×

Wyszukaj w serwisie