polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Gminę Zawadzkie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, proponowania podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert oraz rekomendowania zaopiniowanych ofert. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Formularz dostępny jest także w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Kandydatury można zgłaszać do dnia 10 lutego 2017 roku pocztą elektroniczną na adres promocja@zawadzkie.pl lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem,  ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (36,50KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie