polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Rekrutacja do przedszkoli  na rok szkolny 2017/2018 rozpoczęta!

Od dnia 22 marca br. rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli działających na terenie gminy Zawadzkie na rok szkolny 2017/2018 dla dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli. Nabór jest przeprowadzany na wolne miejsca, jakimi dysponują placówki po uwzględnieniu złożonych przez rodziców obecnych wychowanków deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do danego przedszkola. Wnioski można pobierać w poszczególnych przedszkolach.

Rekrutacja będzie odbywała się zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin                               w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                              w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 22 marca 2017 r.

do 4 kwietnia 2017 r.

 

 

 

od 2 maja 2017 r.

do 31 maja 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

do 7 kwietnia 2017 r.

 

 

do 6 czerwca 2017 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 18 kwietnia 2017 r.

 

do 21 czerwca 2017 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 19 kwietnia 2017 r.

do 20 kwietnia 2017 r. 

od 22 czerwca 2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 24 kwietnia 2017 r.

 

do 27 czerwca 2017 r. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku, gdy zastosowanie tych kryteriów nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia, tzn. będą kandydaci z równorzędnymi wynikami lub pozostaną w przedszkolu wolne miejsca, zostanie przeprowadzony drugi etap rekrutacji, w którym uwzględnione zostaną kryteria ustalone przez radę gminy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. dodatkowe punkty podczas rozpatrywania wniosku przez komisję rekrutacyjną w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie można zdobyć, gdy:

1) kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

2) oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym;

3) kandydat, który ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców będzie korzystał z oferty przedszkola po czasie realizacji podstawy programowej;

4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny;

5) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru;

6) kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku według preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru.

W celu potwierdzenia kryterium dotyczącego zatrudnienia oraz pobierania nauki rodzice kandydata powinni załączyć do wniosku odpowiednio: zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę każdego z rodziców lub zaświadczenie wydane przez szkołę/szkołę wyższą, w której każdy z rodziców pobiera naukę.

Natomiast celem potwierdzenia spełniania kryterium związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kryterium wymienionego powyżej w pkt 3, 4 i 5 należy złożyć pisemne oświadczenie.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjmowane do przedszkola dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów z terenu gminy pozostaną wolne miejsca.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli udzielają dyrektorzy tych placówek.

 

×

Wyszukaj w serwisie