polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zakończono remont ulicy Krótkiej w Zawadzkiem.
Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. w Lublińcu., które zakończyło wszystkie roboty i zgłosiło wykonanie zadania do odbioru z ponad miesięcznym wyprzedzeniem. Całkowity koszt remontu wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 189 436,80 zł, z czego procentowy  udział gminy w kosztach remontu wynosi 36,30%. Na pozostałą część kosztów związanych ze sfinansowaniem przedmiotowego zadania gmina uzyskała otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2010 r. Wartość pozyskanych środków opiewa na kwotę 120 670,00 zł.

 

 

Trwa remont ul. Ligonia.
Trwają prace związane z przebudową ul. Ligonia w Zawadzkiem. Przewidywany termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 13 października 2017 r., a wartość robót przewidzianych do zrealizowania wynosi: 299 863,41 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

 

 

Żłobek
W marcu br. Burmistrz Mariusz Stachowski podpisał z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie przekazania dotacji celowej pozyskanej w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH plus 2017”. Dzięki temu, w gminie Zawadzkie powstanie nowoczesna placówka, w której dzieci w wieku do 3 roku życia będą miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Nowy Żłobek Publiczny zlokalizowany w Zawadzkiem przy ul. Powstańców Śląskich 1, będzie dysponował 40 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Pod koniec maja br., firma TIGER-BUD S.C. z Rusinowic koło Lublińca, rozpoczęła prace remontowo – budowlane, których zakończenie, zgodnie z umową, zaplanowane jest na dzień 30 września 2017 r. Dyrektor nowopowstałej jednostki, wyłoniony w drodze konkursu, zajmie się sprawami organizacyjno – prawnymi. Po zaopatrzeniu żłobka w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz dokonaniu niezbędnych odbiorów dopuszczających budynek do użytkowania, przewiduje się uruchomienie nowej placówki jeszcze w bieżącym roku.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie